SŁOWO ŻYCIA
Oto Słowo Boga dla Ciebie:

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny"

(J. 3:16)