KIM JESTEM W CHRYSTUSIE
[tekst przygotowany został na podstawie książki Neila Andersona "Zwycięstwo nad ciemnością"]

Ponieważ jesteś świętym w Chrystusie przez Boże powołanie, masz udział w dziedzictwie Chrystusa. To, co jest prawdą o Chrystusie, jest teraz prawdą o tobie, ponieważ jesteś w Chrystusie. Jest to część twojej tożsamości. Poniższa lista przedstawia w pierwszej osobie liczby pojedynczej to, kim naprawdę jesteś w Chrystusie. Są to niektóre teksty biblijne odzwierciedlające to, kim stałeś się w chwili duchowych narodzin. Nie możesz na nie zasłużyć ani zapracować, podobnie jak człowiek urodzony w Polsce nie może zasłużyć ani zapracować na prawa i wolność, którymi cieszy się jako obywatel Polski. Są one mu zagwarantowane przez konstytucję po prostu dlatego, że urodził się w Polsce. Podobnie poniższe cechy są gwarantowane tobie przez Słowo Boże po prostu dlatego, że narodziłeś się w świętym Bożym ludzie przez wiarę w Chrystusa.

Kim jestem?

 • Jestem solą ziemi (Mt. 5:13)

 • Jestem światłością świata (Mt. 5:14)

 • Jestem dzieckiem Boga (J. 1:12)

 • Jestem częścią prawdziwego krzewu winnego, przez którą przepływa życie Chrystusa (J. 15:1.5)

 • Jestem przyjacielem Chrystusa (J. 15:15)

 • Jestem wybrany i ustanowiony przez Chrystusa, aby przynieść Jego owoc (J. 15:16)

 • Jestem niewolnikiem sprawiedliwości (Rz. 6:18)

 • Jestem niewolnikiem Boga (Rz. 6:22)

 • Jestem synem Boga, Bóg jest duchowo moim ojcem (Rz. 8:14-15; Gal. 3:26, 4:6)

 • Jestem współdziedzicem z Chrystusem dzieląc z Nim Jego dziedzictwo (Rz. 8:17)

 • Jestem świątynią - miejscem zamieszkania - Boga. Jego Duch Święty i Jego życie mieszka we mnie
  (1 Kor. 3:16; 6:19)

 • Jestem zjednoczony z Panem i jestem z Nim jednym duchem (1 Kor. 6:17)

 • Jestem członkiem ciała Chrystusowego (1 Kor. 12:27; Ef. 5:30)

 • Jestem nowym stworzeniem (2 Kor. 5:17)

 • Jestem pojednany z Bogiem i jestem sługą pojednania (2 Kor. 5:18-19)

 • Jestem synem Boga i jestem w Chrystusie (Gal. 3:26.28)

 • Jestem dziedzicem Boga, ponieważ jestem synem Boga (Gal. 4:6-7)

 • Jestem święty (Ef. 1:1; 1 Kor. 1:2; Flp. 1:1; Kol. 1:2)

 • Jestem Bożym dziełem - dziełem Jego rąk - narodzonym na nowo w Chrystusie do pełnienia Jego dzieła (Ef. 2:10)

 • Jestem współobywatelem wraz z resztą Bożej rodziny (Ef. 2:19)

 • Jestem więźniem Chrystusa (Ef. 3:1, 4:1)

 • Jestem sprawiedliwy i święty (Ef. 4:24)

 • Jestem obywatelem nieba posadzonym już teraz w niebie (Flp. 3:20; Ef. 2:6)

 • Jestem ukryty z Chrystusem w Bogu (Kol. 3:3)

 • Jestem wyrazem życia Chrystusa, ponieważ On jest moim życiem (Kol. 3:4)

 • Jestem wybrany przez Boga, święty i umiłowany (Kol. 3:12; 1 Tes. 1:4)

 • Jestem synem światłości, a nie ciemności (1 Tes. 5:5)

 • Jestem świętym uczestnikiem niebiańskiego powołania (Hbr. 3:1)

 • Jestem uczestnikiem Chrystusa; mam udział w Jego życiu (Hbr. 3:14)

 • Jestem jednym z żywych Bożych kamieni budowanych w Chrystusie jako duchowy dom (1 P. 2:5)

 • Jestem członkiem wybranej ludzkości, mesjańskiego kapłaństwa, świętego narodu, ludu będącego własnością Boga (1 P. 2:9-10)

 • Jestem obcym na tym świecie, w którym żyję chwilowo (1 P. 2:11)

 • Jestem wrogiem szatana (1 P. 5:8)

 • Jestem dzieckiem Boga i będę podobny do Chrystusa, kiedy On powróci (1 J. 3:1-2)

 • Jestem narodzony z Boga, a zły - diabeł - nie może mnie dotknąć (1 J. 5:18)

 • Nie jestem wielkim "Ja jestem" (Wj. 3:14; J. 8:24.28.58). Lecz dzięki łasce Boga jestem tym, kim jestem
  (1 Kor. 15:10)

Ponieważ jesteś w Chrystusie, każda z tych cech charakterystycznych jest całkowicie prawdziwa w stosunku do ciebie i nie ma nic, co mógłbyś (lub musiałbyś) uczynić, aby były one bardziej prawdziwe. Możesz jednak uczynić te cechy bardziej znaczącymi i produktywnymi w twoim życiu poprzez zdecydowanie się na uwierzenie w to, co Bóg powiedział o tobie. Jednym z najlepszych sposobów pomagania sobie samemu we wzroście ku dojrzałości w Chrystusie jest ciągłe przypominanie sobie o tym, kim jesteś w Nim.

Proponujemy, abyś powrócił teraz i przeczytał ją głośno sam sobie. Czytaj tę listę raz lub dwa razy dziennie na przestrzeni jednego lub dwóch tygodni. Czytaj ją, kiedy widzisz, że szatan próbuje oszukać cię, abyś wierzył, że jesteś bezwartościowy. Im bardziej będziesz potwierdzał to, kim jesteś w Chrystusie, tym bardziej twoje zachowanie będzie odzwierciedlać twoją prawdziwą tożsamość.

Ponieważ jestem w Chrystusie >>