JEZUS CHRYSTUS
Kim jest Jezus Chrystus?

Nie ma na całym świecie bardziej znanego imienia niż imię Jezus Chrystus. Nie ma nikogo o kim by tak wielu myślało, o kim by tak wielu mówiło i pisało. Biblia, prawdziwe Słowo Boże, pokazuje nam dokładny obraz jego osoby. Około 800 lat przed narodzeniem się Chrystusa prorok Izajasz powiedział: "Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie Go imieniem Immanuel" (Izajasza 7:14). W ewangelii (wg Mateusza 1:21) jest napisane: "A urodzi syna i nadasz Mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego".

Jezus Chrystus wieczny Boży Syn

Chrystus opuścił chwałę swego Ojca w niebie, zstąpił na ziemię i przyjął postać człowieka. Biblia mówi: "Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej" (Filipian 2:6-8)

Jezus Chrystus Zbawiciel świata

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię jako Zbawiciel. Zwiastował wieść o Królestwie Bożym potwierdzając to licznymi cudami. Ze względu na miłość do ludzi, Chrystus wziął na siebie ich winę i umarł na krzyżu, jako ofiara za grzech. Swą świętą krwią Chrystus odkupił ludzkość. Boży Syn, który był bez grzechu, oddał samego siebie, aby każdy kto w Niego wierzy nie nie zginął, ale miał życie wieczne.

"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" (Dz.Ap. 4:12)

Dlaczego potrzebujemy Jezusa?

Zostaliśmy stworzeni po to by żyć w bliskości z Bogiem. Dopóki tej więzi nie odnajdziemy, zawsze będzie nam czegoś w życiu brakować. Stąd też często mamy świadomość pustki. Jednak ludzie w rozmaity sposób próbują zapełnić tą pustkę. Niektórzy pieniędzmi, niektórzy sięgają po narkotyki, alkohol, uprawiają wolną miłość, rzucają się w wir ciężkiej pracy, zajmują się muzyką lub dążą do sukcesu. Te sprawy same w sobie nie muszą być złe, jednak nie zaspokoją "głodu" ludzkiej duszy. Może to sprawić jedynie JEZUS. Nowy Testament mówi, że odczuwamy tę pustkę dlatego, bo odwróciliśmy się od Boga. Jezus powiedział: "Ja jestem chlebem życia" (Ew. Jana 6:35). Jedynie On potrafi zaspokoić głód naszego serca, ponieważ to On jest drogą, prawdą i życiem. To dzięki Jego ofierze możemy dostąpić przebaczenia i stać się dziećmi Bożymi.

Chrystus daje:

 • Nowe życie
  "Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe"
  (2 Kor. 5:17)

  Jezus mówi: "Ja przyszedłem, aby [owce] miały życie i obfitowały" (Jan 10:10)


 • Nowy pokój
  Jezus mówi: "Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka" (Jan 14:27)

  "Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie" (Flp. 4:7)


 • Nową wolność
  Jezus mówi: "Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie"
  (Jan 8:31-32.36)

  "Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli" (Gal. 5:1)


 • Nową moc
  "Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia" (Flp. 4:13)

  "Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi" (Ef. 6:10-11)


 • Nową czystość
  "Owocem Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy" (Gal. 5:22-25)


 • Nowe szczęście
  "Chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania" (Rzym. 5:11)

  Jezus mówi: "Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna" (Jan 16:24)


 • Nowy stosunek wobec Boga
  "Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy"
  (1 Jan 3:1)

  "Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi... Wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy"
  (Rzym. 8:14-16)


 • Nową ufność
  "Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia" (2 Tym. 1:7,12)


 • Nową nadzieję
  Jezus mówi: "W domu Ojca mego wiele jest mieszkań... Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli"
  (Jan 14:2-3)

Jak można otrzymać nowe życie...? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa!

Chrystus umarł

"Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie" (Gal. 2:20)

"Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili" (Ef. 2:8-10)

Chrystus żyje

"Jezus, Pan nasz, został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego"
(Rzym. 4:25)

"Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz"(Rzym. 10:9)

Jezus Chrystus mówi:

"Ja jestem droga i prawda, i żywot" (Jan 14:6)

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie" (Mat. 11:28-30)

"Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat" (Jan 16:33)

"Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny" (Jan 6:47)