BIBLIA MÓWI PRAWDĘ KATOLIKOM
Dr Bartholomew F. Brewer (były ksiądz rzymskokatolicki)

Cytaty Biblijne zaczerpnięte są z:
"Biblia Tysiąclecia, Pismo Świete Starego i Nowego Testamentu",
Wywadnictwo Pallotinum, Poznań-Warszawa 1980
1 - PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

Rzymski katolicyzm twierdzi, że jest prawdziwym kościołem Boga. Jego członkowie mają być posłuszni biskupowi Rzymu, który nazywany jest Następcą Świętego Piotra, Księciem Apostołów i Zastępcą Chrystusa.Rzymski katolicyzm zbudowany jest na twierdzeniu, że w Ewangelii Mateusza 16:13-19 Jezus ustanowił Piotra pierwszym papieżem i w ten sposób założył swój kościół i ustanowił papiestwo. Jeżeli to prawda, to wszyscy prawdziwi chrześcijanie muszą zostać katolikami. Jeżeli to fałsz, to cała religia katolicka jest fałszywa, ma charakter kultu i żaden prawdziwy chrześcijanin nie może utożsamiać się z jej systemem. Musimy więc przeszukać Biblię, by poznać prawdę. Biblia nie jest jedynie dziełem ludzi: "Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie" (2 Piotra 1:21). "Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu" (2 Tymoteusza 3:16-17). "Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa [Biblia] nie przeminą" (Ew. Mateusza 24:35). Pismo zawiera w sobie wewnętrzne świadectwo swej autentyczności, wiarygodności, skuteczności i wystarczalności. O tym samym świadczy historia. Choć niektóre przekłady Biblii są lepsze od innych, wszystkie są wystarczająco rzetelne dla celów ogólnego studium.

W słowach Jezusa zapisanych w Ewangelii Mateusza 16:18 "Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą" wykorzystany jest zaimek wskazujący "taute" odnoszący się do wyznania Piotra - "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego" - jako skały. Jezus powiedział: "Ty jesteś Piotr (petros, kamień - wszyscy wierzący są kamieniami, patrz 1 Piotra 2:5 - "Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa" i Efezjan 2:21 - "W Nim zespalana cała budowla rośnie na śwtętą w Panu świątynię") i na tej skale (petra, potężna opoka - wyznanie, że Jezus jest Chrystusem) zbuduję mój kościół". On nie obiecał zbudować swojego kościoła na Piotrze. Jezus nie powierzyłby tak drogocennej rzeczy, jak swój kościół, przywództwu choćby jednego omylnego człowieka, nie mówiąc już o całym ich łańcuchu. Rzymski papież nazywany jest Zastępcą Syna Bożego (Vicarius Filii Dei). W Biblii zauważamy, że aby zająć miejsce Jezusa na ziemi posłany został Duch Święty, nie papież. Duch Święty jest Jego Następcą. On został posłany przez Boga, aby prowadził nas do wszelkiej prawdy (Ew. Jana 16:7-15), a Pismo Święte zostało nam dane dla nauczania, przekonywania, poprawiania i kształcenia w sprawiedliwości (2 Tymoteusza 3:16). Chrystus nie pozostawił swojego kościoła w rękach ludzi. On sam jest w dalszym ciągu jego Głową. On przemawia do nas przez swoje nieomylne Słowo, Pismo Święte i przez swego wszechobecnego i nieomylnego Ducha Świętego.
Pamiętajmy, że Jezus jest Opoką i jedyną Głową kościoła (1 Koryntian 3:11). "Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus". Skałą jest Chrystus: 1 Koryntian 10:4 - "I pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała - to był Chrystus". On jest Głową kościoła: Efezjan 1:22-23 - "I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami". Jest kamieniem węgielnym: Efezjan 2:20 - "Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus".
Około trzydziestu czterech razy w Starym Testamencie Bóg jest nazwany Skałą (Opoką) lub Skałą Izraela. Biblia wyraźnie naucza, że gdy Jezus założył swój kościół, On miał być jego jedyna Głową. Duch Święty miał być Jego Żastępcą i Przewodnikiem kościoła, a Biblia jest jedynym autorytetem w sprawach wiary i moralności. Wszyscy prawdziwi chrześcijanie tworzą PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ (ci, w których zamieszkuje Duch Święty, którzy wierzą w naukę Chrystusa i są Mu posłuszni). Prawdziwi wierzący są w Biblii nazwani "chrześcijanami", nie "katolikami".

Dzieje Apostolskie 11:26 - "Uczniowie zostali nazwani chrześcijanami".
Dzieje Apostolskie 26:28 - "(...) przekonałbyś mnie i zrobił ze mnie chrześcijanina".
1 Piotra 4:16 - "(...) cierpi jako chrześcijanin".

Nie było katolików, dopóki chrześcijaństwo nie przemieszało się z pogaństwem, tworząc religię państwową około roku 315 po Chrystusie.Prawdziwi chrześcijanie byli posłuszni Bożemu słowu i nie przyłączali się do pogańskiego zepsucia. Bramy piekła nie przemogły prawdziwych wierzących. Jest ich niewielu, a ich droga jest wąska. Wolą cierpieć męczeństwo niż zdecydowąć się na kompromis wobec słowa Bożego lub wyprzeć się swojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. "Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli" (Dzieje Apostolskie 1:4). Wierzący nie mogą utożsamiać się z fałszywymi kościołami lub takimi, które zgadzają się na kompromis!

2 - Papież >>
MISSION TO CATHOLICS INTERNATIONAL, INC. BOX 19280
San Diego, CA 92159, USA